Intermodellbau vom 17. - 20. November 2021 in Dortmund